Warunki wynajmu

 

WARUNKI UMOWY

 

1. WYNAJMUJĄCY zgadza się wynająć, a NAJEMCA zgadza się wziąć samochód opisany w umowie na warunkach tej umowy

2. NAJEMCA wpłaci WYNAJMUJĄCEMU depozyt . Kwota depozytu zależy od grupy wynajętego samochodu.

    Depozyt podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z  NAJEMCĄ.

    Utrata depozytu lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

     -   kradzież samochodu – całkowita utrata depozytu

     -   zagubienie kluczyków – według ceny obowiązującej w autoryzowanym salonie danej marki.

     -   zagubienie dowodu rejestracyjnego – 3 krotność stawki dobowej najmu.

     -   uszkodzenia rozliczane będą  według wyceny autoryzowanego serwisu.     

     -   mycie, czyszczenie i pranie tapicerki - 200 zł netto

     -   palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych - 500 zł netto

3. WYNAJMUJĄCY przekazuje samochód NAJEMCY na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy (przekazanie i odbiór samochodu)

    nie zostanie podpisany przez WYNAJMUJĄCEGO lub NAJEMCE, NAJEMCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i może być za nie obciążony.   

4. Wynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach, miejscach i pod adresami wyszczególnionymi przez WYNAJMUJĄCEGO.

    Dostarczenie bądź odbiór samochodu w godzinach pracy oddziałów w promieniu 15 km od centrum GRATIS.

    Poza godzinami  pracy 30 zł netto. Powyżej 15 km od centrum 30 zł netto plus 1zł netto za 1km.

5. Jeżeli NAJEMCA wynajmuje samochód w celu wyjazdu za granicę RP obowiązuje dobowy limit kilometrów 300km oraz jednorazowa opłata w wysokości 200 zł netto. 

6. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, narzędziami, oponami, radiem i innymi akcesoriami w

    tym samym stanie w jakim wziął samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji),do miejsca i w dniu ustalonym w umowie.

7. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu powinno być zaakceptowane przez WYNAJMUJĄCEGO.

    W innym przypadku WYNAJMUJĄCY jest upoważniony do przejęcia samochodu na koszt NAJEMCY i do obciążenia NAJEMCY za dodatkowe

    używanie samochodu. W przypadku opóźnień w zwrocie samochodu powyżej 2 godzin doliczane będzie 100%  stawki dobowej.

8. NAJEMCA będzie płacił WYNAJMUJĄCEMU na żądanie wszystkie należne koszty, podatek VAT, oraz inne należne podatki i ewentualne mandaty.

9. Wynajęty samochód może być prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie.

    Samochody wynajęte przez firmy – tylko przez zatrudnionych na stałe zawodowych kierowców.

    Warunkiem prowadzenia samochodu przez osoby trzecie jest:

     -   upewnienie się, że kierowca posiada ważne prawo jazdy co najmniej 12 miesięcy.

     -   poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie ich przez kierowcę.

10. Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków

      odurzających lub leku po zastosowaniu którego zabronione jest kierowanie samochodem.

11. NAJEMCA i kierowca powinni stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących  wynajmowanych samochodów.

12. Najemcy nie wolno w szczególności:

     -   uczestniczyć w sportach samochodowych

     -   wyjeżdżać samochodem za granice RP bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.

     -   przewozić towarów i innych wartości niezgodnych z prawem RP.

13. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA powinien regularnie sprawdzić poziom oleju i wody oraz ciśnienie powietrza w kołach.

     Nie zastosowanie się do powyższego, czyni NAJEMCĘ winnym za każdą szkodę wynikającą z niedbalstwa. Samochód musi

     być oddany czysty i ze stanem paliwa zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym w przeciwnym razie NAJEMCA będzie obciążony za brakujące

     paliwo i opłatą serwisową 50 zł netto.

     Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów niepodlegających ubezpieczeniu Auto Casco wynikające z błędnego użytkowania  

     np. uszkodzenie skrzyni biegów, silnika, tapicerki itp.

14. W przypadku ewentualnych napraw należy skonsultować się ze stacją serwisową wskazaną przez WYNAJMUJĄCEGO. Każda naprawa przekraczająca

      kwotę 200 zł wymaga zgody WYNAJMUJĄCEGO.

15. NAJEMCA natychmiast poinformuje o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku gdy nie będzie się nadawał do jazdy.

16. W przypadku wypadku lub kolizji NAJEMCA powinien zawiadomić policję i nalegać aby wypadek/kolizja lub ewentualne zranienia były przez policję odnotowane.

     WYNAJMUJĄCY powinien być niezwłocznie poinformowany o wypadku/kolizji. Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone , nazwiska i adresy osób 

     uczestniczących bądź świadków w wypadku/kolizji powinny być spisane. Należy zrobić wszystko co pomogłoby w ustaleniu przyczyny wypadku/kolizji i jego

     chronologii. NAJEMCA nie powinien dokonywać żadnych działań na własną rękę, nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek/kolizje płacąc pieniądze

     celem ewentualnego zatuszowania sprawy.

17. WYNAJMUJĄCY nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami również za rzeczy

     pozostawione w samochodzie.

18. Samochód jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Auto Casco.

     Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:           

     -   prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego

     -   prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających

     -   ucieczka prowadzącego pojazd

     -   nie dostosowania się do przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, gdy spowoduje to nie wypłacenie odszkodowania z polisy AC bądź OC sprawcy

         w całości bądź jej części.

     -   złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

         Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują również kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJĄCEMU          

         kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. W tych przypadkach NAJEMCA zostaje obciążony do całkowitego pokrycia szkody.

19. W opłatę za wynajem samochodu wliczone są: serwis samochodowy, olej.

20. Wszystkie koszty związane z wynajmem samochodu podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%

21. Płatność za wynajem samochodu następuje w dniu wynajmu samochodu bądź po upływie terminu wyznaczonym na fakturze VAT.

22. Podając dane z karty kredytowej lub płatniczej tj. numer i datę ważności przez telefon lub mailem wyrażam zgodę na pobranie zaliczki kaucji lub innych opłat

     związanych z tą umową bez złożenia mojego podpisu.   

23. Dodatkowe umowy lub poprawki do umowy najmu wymagają pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.

24. NAJEMCA zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku nie wywiązania się z płatności,

      jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych.

25. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową winny być rozpatrywane w Sądzie dla którego siedzibą jest siedzibą WYNAJMUJĄCEGO.

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia mojego podpisu.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

     (dz. U. Nr. 133,poz. 883) przez WYNAJMUJĄCEGO.